Gebruiksvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen, bestellingen en facturen van ons bedrijf, met uitsluiting van alle andere eventuele algemene voorwaarden. Elke afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden is nietig en zonder waarde als deze niet schriftelijk is overeengekomen en uitdrukkelijk is geaccepteerd door de verschillende partijen.
Onze aanbiedingen vormen geen vaste en onvoorwaardelijke verbintenissen om te contracteren. Het contract komt pas tot stand bij schriftelijke aanvaarding door ons bedrijf van de bestellingen van onze klanten.

Eigendom:

• Alle documenten van ConsulTrans Solutions SRL zijn en blijven eigendom van ConsulTrans Solutions SRL. Elke kopie of reproductie op welke manier dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConsulTrans Solutions SRL.
• De klant machtigt ConsulTrans Solutions SRL om zijn naam te noemen en zijn logo te gebruiken in zijn professionele referenties.

Facturatie en betalingen:

• Als de trainingen worden betaald met opleidingscheques, moeten een autorisatienummer en een gebruikscode aan ConsulTrans Solutions SRL worden verstrekt vóór de training. Zo niet, dan betaalt de klant ConsulTrans Solutions SRL het volledige factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum.
• Elke annulering door de klant van een theoretische training binnen minder dan 72 werkuren vóór de geplande datum wordt gefactureerd voor €75 exclusief btw.
• Elke annulering door de klant van een praktische rijtraining binnen minder dan 72 werkuren vóór de geplande datum wordt gefactureerd voor €170 exclusief btw.
• Bij ongeoorloofde afwezigheid of niet tijdig geannuleerde training, wordt de training volledig gefactureerd door ConsulTrans Solutions SRL aan de klant.
• Elke begonnen training wordt volledig gefactureerd.
• Alle facturen van ConsulTrans Solutions SRL zijn betaalbaar binnen 30 dagen (factuurdatum), zonder korting. Bij niet-betaling binnen de voorziene termijn, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% van het totale factuurbedrag per maand vertraging vanaf de vervaldatum; elke begonnen maand wordt als verschuldigd beschouwd. De klant is ook een boetebeding verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van €100). Alle extra kosten die nodig zijn voor de invordering van de schuld door ConsulTrans Solutions SRL zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

Wijziging – Annulering door het opleidingscentrum:

• Theoretische training: Het opleidingscentrum behoudt zich het recht voor om een training uiterlijk 1 werkdag vóór de aanvangsdatum van de betreffende sessie te annuleren als het aantal inschrijvingen onvoldoende is.
• Praktische training: De klant moet zonder vertraging zijn plaats voor het praktische deel reserveren via de link die hem per e-mail wordt verstrekt bij inschrijving voor de betreffende training. Het opleidingscentrum behoudt zich het recht voor om een praktische training te wijzigen of te annuleren in het kader van een herorganisatie van zijn planning, wanneer de weersomstandigheden ongeschikt zijn voor autorijden (ijzel, sneeuw,…), wanneer de chauffeur niet in orde is met medische keuring, wanneer het voertuig niet in orde is met technische controle, kalibratie, verzekering of conformiteitscertificaat. Indien een praktische training niet normaal kon worden gegeven vanwege een pech of ongeval, zal de niet-geleverde tijd later worden ingehaald op kosten van de klant en volgens de mogelijkheden van de planning van het centrum.
• Het opleidingscentrum behoudt zich ook het recht voor om een training op te schorten bij betalingsachterstand.
• In geval van een geschil over de vastgestelde trainingstijden, wordt alleen onze laatste e-mail in aanmerking genomen. Indien dit niet het geval is, is de door het opleidingscentrum opgestelde planning bepalend.
• Indien omstandigheden buiten hun wil dit vereisen, behoudt het opleidingscentrum zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het rooster, de trainingslocatie en de trainer, waarbij dezelfde onderwijskwaliteit wordt gewaarborgd.
• Het opleidingscentrum behoudt zich het recht voor om een training te annuleren als het aantal inschrijvingen voor deze training onvoldoende is of om welke andere reden dan ook. In dat geval wordt elke vooruitbetaling zo snel mogelijk terugbetaald.

Klachten:

• Om geldig te zijn en voor de rechter te worden gebracht, moet elke klacht binnen vijftien dagen na de factuurdatum per aangetekende brief worden ingediend bij ConsulTrans Solutions SRL, waarbij de aard en omvang van de klachten tegen ConsulTrans Solutions SRL worden gespecificeerd, op straffe van verval.

Aansprakelijkheden:

• Elke opdracht die aan ConsulTrans Solutions SRL wordt toevertrouwd, beperkt zich tot een consultancy-opdracht. ConsulTrans Solutions SRL zal alleen een middelenverbintenis aangaan, geen resultaatsverbintenis.
• Bij interim managementopdrachten, consultancy, training of andere vormen van begeleiding van de chauffeur in zijn voertuig of het gebruik van dit voertuig voor didactische doeleinden, zullen ConsulTrans Solutions SRL en zijn medewerkers handelen onder de aansprakelijkheidsverzekering van de klant (of zijn rechtverkrijgenden) en deze laatste (of zij in voorkomend geval) zullen afzien van elke vordering jegens ConsulTrans Solutions SRL, behalve in geval van bewezen opzettelijke kwaadwilligheid van laatstgenoemde. In het bijzondere geval van een training met het voertuig van de klant, als het voertuig niet verzekerd is in wettelijke aansprakelijkheid auto, zal alle verantwoordelijkheid bij de klant of zijn rechtverkrijgenden liggen. Als dit voertuig is gedekt door een rechtsbijstandsverzekering, zijn de strafrechtelijke verdediging in verband met het gebruik van het voertuig dat ter beschikking is gesteld van ConsulTrans Solutions SRL en zijn medewerkers voor rekening van de houder van deze verzekering.
• Indien de professionele aansprakelijkheid van ConsulTrans Solutions SRL en zijn medewerkers kan worden aangetoond, is deze beperkt tot 10 keer de bedragen exclusief btw van de facturen van het lopende jaar, met een absoluut maximum van €125.000; de klant doet afstand van zijn recht van verhaal jegens ConsulTrans Solutions SRL voor elk bedrag daarboven.

Beëindiging:

• ConsulTrans Solutions SRL kan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling zijn prestaties opschorten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn indien facturen niet zijn voldaan 15 dagen na hun vervaldatum.
• De klant die zich inschrijft voor het commerciële aanbod “Opleidingsplan” heeft te allen tijde de mogelijkheid om de bijzondere overeenkomst te beëindigen tegen een opzeggingsvergoeding van 25% van het totale bedrag van de nog resterende modules. De klant wordt geacht gebruik te hebben gemaakt van zijn opzeggingsrecht indien hij artikel 2, tweede alinea, van de bijzondere overeenkomst niet naleeft.

Klant – Persoonsgegevens:

De klant verbindt zich ertoe juiste en volledige gegevens te verstrekken bij zijn inschrijving en deze indien nodig te wijzigen. Deze documenten moeten origineel zijn, in goede staat om perfecte en volledige leesbaarheid mogelijk te maken, niet bevlekt door fabricagefouten of vatbaar voor vervalsing en afgegeven door een Belgische gemeentelijke administratie.
De klant geeft zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn administratieve en gezondheidsgegevens, in overeenstemming met artikel 7 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Geschillen:

• In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd; partijen onthouden zich echter van elke gerechtelijke procedure zonder voorafgaande ingebrekestelling.